Informujemy, że decyzją Komisji Europejskiej od 1.01.2020 do końca roku 2020 wprowadzony został zakaz połowów dorsza bałtyckiego wschodniego stada. Zakaz dotyczy podobszarów ICES: 22-26, czyli tych, gdzie występuje największa część tego stada. Niestety obejmujące większość polskiego wybrzeża, strefy ICES 24-26 objęte są całkowitym zakazem i znajdują się na wschód od 15°00  południka długości geograficznej wschodniej wyznaczającego czas środkowoeuropejski i przechodzącego na wschód od miejscowości Trzęsacz.

Decyzja Komisji Europejskiej poparta jest przez Międzynarodową Radę do Badań Morza (ICES), która to 29 maja ogłosiła wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie kwot połowowych w roku 2020 (ICES, 2019).


Przytaczamy fragment artykułu opublikowanego na łamach portalu WWF POLSKA

Wschodnie stado bałtyckiego dorsza znajduje się w krytycznym stanie, co potwierdza najnowsze doradztwo naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), wskazujące że połowy ryb z tego stada powinny w 2020 roku wynosić zero ton[2]. Organizacje pozarządowe, w tym WWF Polska, apelowały zarówno do Komisji Europejskiej, jak i państw członkowskich, o zamknięcie połowów dorsza ze wschodniego bałtyckiego stada już w kwietniu bieżącego roku, tuż po publikacji kluczowego, obszernego raportu ICES[3], który jako pierwszy wskazywał na krytyczną sytuację (Apel organizacji pozarządowych).

"Dorsz jest kluczowym gatunkiem dla ekosystemu Morza Bałtyckiego, jednak dekady nadmiernych połowów oraz ignorowanie doradztwa naukowego przez Komisję Europejską oraz rządy państw nadbałtyckich przyczyniły się do obserwowanego dzisiaj krytycznego stanu populacji tej ryby, tak ważnej dla społeczności przybrzeżnych i gospodarki".

Justyna Zajchowska, ekspertka ds. ochrony ekosystemów morskich w WWF Polska.


Poniżej fragment raportu Międzynarodowej Rady do Badań Morza (ICES):

Stado dorszy zachodnio-bałtyckich (podobszary 22-24)

Pozytywna prognoza dla tego stada opiera się głównie na jednym liczebnym pokoleniu.2016 roku. W ubiegłych kilkunastu latach biomasa stada była niska – zwykle poniżej punktów referencyjnych MSY i zasady przezorności.

ICES zaleca w 2020 roku połowy całkowite (włącznie z rekreacyjnymi) tego stada w granicach 5.2 – 11 tys. ton (plan zarządzania zasobami), z tym że połowy powyżej 7.2 tys. ton (odpowiadające Fmsy) są zalecane jedynie przy spełnieniu warunków wyspecyfikowanych w Planie zarządzania. Zalecana kwota obejmuje połowy rekreacyjne, zakładane na 2.1 tys. ton, i odnosi się do stada dorszy zachodnio-bałtyckich, zatem nie uwzględnia połowów dorszy wschodnio-bałtyckich w podobszarze 24. Doradzana kwota jest znacznie niższa od kwoty zalecanej przez ICES na 2019 r., głównie ze względu na niższą niż poprzednio ocenę liczebności pokolenia 2016 roku.

Stado dorszy wschodnio-bałtyckich (podobszary 24+25-32)

ICES po raz pierwszy od 2014 roku dysponuje analityczną oceną wielkości zasobów dorszy wschodnio-bałtyckich. Jest to wynik kilkuletnich prac międzynarodowej społeczności naukowej, wyrażonej m. in. kilkoma  spotkaniami specjalistycznych grup studyjnych, pracami stałych grup eksperckich i intensywną pracą międzysesyjną.  Podstawowym wynikiem obliczeń analitycznych jest bardzo wysoki wzrost śmiertelności naturalnej dorszy – wzrosła ona o ponad 50% w okresie ostatnich kilkunastu lat i jest znacznie wyższa niż zakładana w poprzednich analizach ICES. Należy podkreślić, że MIR-PIB już kilka lat temu przedstawiał prace wskazujące, że podstawowym powodem trudności z oceną zasobów tego stada jest wzrost śmiertelności naturalnej, nie uwzględniany w standardowych metodach oceny zasobów ICES.

Obecnie biomasa stada rozrodczego należy do najniższych, a biomasa stada eksploatacyjnego (w przybliżeniu ryby ≥35 cm) jest najniższa w historii oceny tego stada.

CES zaleca w 2020 roku wstrzymanie połowów dorszy, opierając się na zasadzie przezorności.

 

Fragment decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej połowów rekreacyjnych (połów na wędkę lub kuszę)

Artykuł  7

Środki dotyczące połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22-26

  1. W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach ICES 22 i 23 oraz w podrejonie ICES 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych zatrzymywać można nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.
  2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 w podrejonach ICES 22 i 23 oraz w podrejonie ICES 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2020 r. zatrzymywać można nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.
  3. Rekreacyjne połowy dorsza atlantyckiego są zabronione w podrejonie ICES 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach ICES 25 i 26.

Informacje opracował: Jacek Malinowski i Michał Paczkowski.
Powyższe ustalenia zostały potwierdzone przez Inspektorat Ochrony Rybołówstwa w Kołobrzegu. 

Źródła

[1] http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/cod.27.24-32.pdf

[2] http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/Special_Requests/eu.2019.11.pdf

[3] ICES 2019, Report from Benchmark Workshop on Baltic Cod Stocks (WKBALTCOD2) p.77.

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1248&from=DE

[5] https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/uprawnienia-do-polowow-na-2020-rok-w-odniesieniu-do-niektorych-stad-ryb-i-69238362

[6] https://www.wwf.pl/aktualnosci/komisja-europejska-wprowadza-zakaz-polowow-wschodniego-stada-baltyckiego-dorsza

[7] https://mir.gdynia.pl/komunikat-o-stanie-zasobow-ryb-baltyku-i-zalecanych-przez-ices-wielkosci-kwot-polowowych-w-roku-2020/

[8] https://youtu.be/1pZyol4ZzXY

[9] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) NR 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE. Artykuł 12.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

CO NOWEGO...?

05.02.2023
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustanowiło składkę członkowską za rok 2023 w wysokości 180 zł.


25.01.2023
Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Paweł Węglarz, Jakub Krystkowiak, Wojciech Gorajek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!


KALENDARZ IMPREZ
GŁÓWNI PARTNERZY
PATRONATY MEDIALNE 2021
ZAPRZYJAŹNIONE STRONY